Skip to main content

Amadria Park Convention Center

11. – 14. svibnja 2023.

Teme

 • Rak prostate
 • Rak bubrega
 • Rak urotela
 • Rak mokraćnog mjehura
 • Rak testisa i penisa
 • Endourologija, laparoskopija, robotika
 • Liječenje boli
 • Prehrana onkoloških bolesnika
 • Farmakoterapija

Predavači

prim.dr. Marijana Jazvić

prof.dr.sc. Igor Tomašković

prim.dr. Mladen Solarić

doc.dr.sc. Goran Benko

dr. Zoran Krstanoski

doc.dr.sc. Mario Šekerija

dr.sc. Sunčana Divošević

doc.dr.sc. Monika Ulamec

prim.dr.sc. Goran Štimac

prof.dr.sc. Tomislav Omrčen

doc.dr.sc. Marija Gamulin

doc.dr.sc. Kristian Krpina

dr. Žana Saratlija-Novaković

prof.dr.sc. Marijana Čorić

dr. Marija Miletić

prof.dr. Dean Markić

prof.dr.sc. Harun Fajković

prof.dr.sc. Borislav Spajić

dr.sc. Blanka Jakšić

dr.sc. Jure Murgić

prim.dr.sc. Pero Bokarica

doc.dr.sc. Tomislav Sorić

prof.dr.sc. Katarina Vilović

dr. Ante Strikić

dr.sc. Luka Novosel

prof.dr.sc. Miodrag Aćimović

dr.sc. Miroslav Tomić

prof.dr.sc. Nikola Knežević

prof.dr.sc. Jasmin Bektić

prof.dr.sc. Marijan Šitum

prof.dr. Zoran Peršec

doc.dr.sc. Simon Hawlina

doc.dr.sc. Tihana Boraska Jelavić

dr.sc. Mirko Bakula

dr. Ivan Neretljak

prof.dr.sc. Ana Frobe

I mnogi drugi…

15:00 - 18:30
Dolazak i registracija sudionika / Arrival and registration
18:00 - 18:30
Dobrodošlica / Welcome (ispred Kongresne dvorane)

Dvorana / Hall 1

18:30 - 18:40
Svečano otvaranje / Opening ceremony

Svečana Skupština Hrvatskog urološkog društava HLZ-a
Izvješće tajnika HUD-a
doc.dr.sc. Kristian Krpina, tajnik HUD-a
prof.dr.sc. Igor Tomašković, predsjenik HUD-a

18:40 - 18:55
Epidemiologija urogenitalnih tumora i trendovi u Hrvatskoj

doc.dr.sc. Mario Šekerija, HZJZ, Medicinski fakultet u Zagrebu

18:55 - 19:10
Epigenetika - primjena u onkologiji

prof.dr.sc. Nino Sinčić, Medicinski fakultet u Zagrebu

19:10 - 19:35
1. satelitski simpozij / satellite symposium - ROCHE

Vrijednost sveobuhvatnog genskog profiliranja u tumorima urotrakta

19:35 - 19:55
2. satelitski simpozij / satellite symposium - DiaGenomi/Labena Grupacija

Biomarkeri u praksi: SelectMDx i Bladder EpiCheck

19:55 - 20:00
Predstavljanje Misije za rak Europske komisije

prof.dr.sc Ana Frobe, KBC Sestre Milosrdnice

20:00
Večera / Dinner

Dvorana / Hall 1

08:30
Pozdravna riječ / Welcome remarks

prof.dr.sc. Igor Tomašković, predsjednik Hrvatskog urološkog društva

08:30 - 08:45
Klinički značaj molekularnih alteracija urotelnog karcinoma

prof.dr.sc. Katarina Vilović, KBC Split

08:50 - 09:25
FORUM: NMIBC - izazovi u praksi

High risk NMIBC : adjuvantno liječenje (responderi i non responderi)
Prikaz bolesnika i glasanje publike – dr. Luka Jukica (5 min.)
Rasprava / Discussion
Sudjeluju: Harun Fajković, Miodrag Aćimović ,Maja Madunić Drežnjak, Slaven Ovčariček, Tihana Boraska, Mirko Bakula, Valerija Miličić
Moderator: mr.sc. Žana Saratlija

09:30 - 10:00
FORUM: MIBC - Cistektomija vs. trimodalna terapija

Mjehur ostaje! (7 min.)
dr. Antonela Vrljičak , KBC SM
Mjehur mora van! (7 min.)
dr. Ivan Pezelj, KBC SM
Rasprava / Discussion
Sudjeluju: Marijana Jazvić, Dag Zahirović, Mario Sučić
Moderator: prim.dr.sc. Pero Bokarica

10:05 - 10:25
3. satelitski simpozij / satellite symposium - Merck/Pfizer

Bavencio kroz kliničku praksu

10:30 - 11:00
Pauza za kavu / Coffee break
11:00 - 11:30
FORUM: Cistektomija u N+bolesti

Prikaz bolesnika i glasanje publike (5 min.)
pro: dr. Adelina Hrkač, KB Sv. Duh (7 min.)
kontra: dr. Marija Miletić, KBC SM (7 min.)
Rasprava / Discussion: Mario Sučić, Pero Bokarica, Tomislav Omrčen, Zoran Peršec, Mate Matić
Moderator: prim.dr. Marijana Jazvić

11:35 - 12:05
4. satelitski simpozij / satellite symposium - ASTELLAS

Koraci u liječenju bolesnika s urotelnim karcinomom

12:10 - 12:40
FORUM: UTUC - Nefroureterektomija vs. endoskopsko liječenje

Prikaz bolesnika i glasanje publike – dr. Borna Vrhovec, KBC SM (5 min.)
UTUC u 2023. godini.
doc.dr.sc. Goran Benko
Rasprava / Discussion: Ante Strikić, Kristian Krpina, Goran Benko, Igor Tomašković
Moderator: prof.dr.sc. Dean Markić

12:45 - 13:00
Novosti u WHO klasifikaciji tumora bubrega

prof. dr.sc. Marijana Ćorić, KBC Zagreb

13:00 - 15:00
Pauza za ručak / Lunch break
15:00 - 15:30
FORUM: Liječenje malih tumora bubrega

Parcijalna nefrektomija vs. ablativne tehnike
PRO: Parcijalna nefrektomija je standard (10 min.)
dr. Zoran Krstanoski, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
KONTRA: Perkutana ablacija je jednako učinkovita (10 min.)
dr.sc. Luka Novosel, KBC SM
Rasprava i glasanje publike (10 min.)
Moderator: prof.dr.sc. Nikola Knežević

15:35 - 16:05
5. satelitski simpozij / satellite symposium - MSD

KEYTRUDA® (pembrolizumab) novi standard u adjuvantnom liječenju raka bubrega

16:10 - 16:40
FORUM: Nefrektomija u eri imunoterapije u metastatskom RCC

Prikaz bolesnika i glasanje publike – Dorijan Srok, KBC Rijeka (5 min.)
Skupine rizika kod bolesnika s mRCC – dr. Ivan Neretljak
Rasprava /Discussion
Sudjeluju: Marija Gamulin, Mirela Šambić Penc, Marija Miletić, Ivan Neretljak, Dean Markić
Moderator: prof.dr.sc. Harun Fajković

16.45 - 17:00
Prva linija liječenja mRCC IO/IO vs IO/TKI

doc.dr.sc. Marija Gamulin, KBC Zagreb

17:05 - 17.35
6. satelitski simpozij / satellite symposium - BMS

Imunoterapija u liječenju karcinoma bubrežnih stanica

17:40 - 18:00
7. satelitski simpozij /satellite symposium - Pfizer

Uloga TKI u liječenju mRCC

 • Axtinib kao terapijski izbor u liječenju metastatskog karcinoma bubrežnih stanica
 • Personalizirani pristup u liječenju mRCC u KBC Zagreb-prikaz bolesnika
18:00 - 19:00
Razgledavanje postera
20:00
Zajednička večera / Dinner

Dvorana / Hall 1

08:30 - 08:45
Novosti u EAU smjernicama za rak prostate 2023.

dr. Sven Nikles, KBC SM

08:50 - 09:05
Umjetna inteligencija i strojno učenje u patohistološkoj dijagnostici karcinoma prostate- današnje mogućnosti i budući izazovi

doc.dr.sc. Monika Ulamec, KBC SM

09:10 - 09:50
FORUM: Radikalna prostatektomija - koji pristup je bolji?

Da Vinci robotska prostatektomija je najbolja (10 min.)
doc.dr.sc. Simon Hawlina, KBC Ljubljana
Laparoskopija je jednako dobra (10 min.)
doc.dr.sc. Tomislav Sorić, OB Zadar
Otvorena prostatektomija je itekako živa (10 min.)
prof. dr. Jasmin Bektić, Medical University Innsbruck
Rasprava / Discussion (15 min.)
Moderator: doc.dr.sc. Kristian Krpina

10:00 - 10:30
8. satelitski simpozij / satellite symposium - PLIVA

Kada, koliko, kome…?

10:30 - 11:00
Pauza za kavu / Coffee break
11:00 - 11:45
FORUM: Nove slikovne metode: koje i kada koristiti kod raka prostate?

PSMA PET CT, CHOLIN PET CT
PRIKAZ bolesnika: novootkriveni high risk i BCR bolesnik
GLASANJE PUBLIKE
Preporuke stručnih društava i naša realnost (5 min.)
dr. Toni Boban, KBC Split
Koje indikacije za PSMA PET CT prihvaćamo?
prof.dr.sc. Dražen Huić, KBC Zagreb
Rasprava / Discussion
Sudjeluju: Ana Frobe, Davor Huić, Sunčana Divošević, Tomislav Omrčen, Vladimir Mozetić, Harun Fajković
Moderator: dr.sc. Jure Murgić

11:50 - 12:20
FORUM: Niskorizični CAP u mladog bolesnika

Prikaz bolesnika i pitanje publici (5 min.)
Aktivni nadzor, dr. Matej Knežević, KBC SM (7 min.)
Radikalna prostatektomija, dr.sc. Miroslav Tomić, KBC SM (7 min.)
Brahiterapija vs. SBRT, mr.sc. Janka Čarman, KBC Ljubljana (10 min.)
Rasprava / Discussion
Sudjeluju: Katarina Antunac, Janka Čarman, Goran Benko, Matej Knežević, Miroslav Tomić
Moderator: prof.dr. Borislav Spajić

12:25 - 12:55
9. satelitski simpozij / satellite symposium - Astellas

Xtandi: Liječimo li bolesnike s uznapredovalim rakom prostate multidisciplinarno?

13:00 - 15:30
Pauza za ručak / Lunch break
15:30 - 15:45
Uloga novije antiandrogene terapije u lokaliziranom raku prostate

doc.dr.sc. Vesna Bišof, KBC Zagreb

15:50 - 16:05
Abeceda radioterapije nakon prostatektomije (zašto, kada i kako?)

dr.sc. Blanka Jakšić, KBC SM

16:10 - 16:40
PRO et CONTRA: Lokalna terapija metastaza u oligometastatskoj bolesti

PRO: kirurgija (6 min.)
prim.dr.sc. Goran Štimac, KBC SM
PRO: SBRT (6 min.)
prim.dr. Mladen Solarić, Radiochirurgia
CONTRA (6 min.)
prim.dr. Maja Baučić, KBC Zagreb
Moderator: prim.dr. Mladen Solarić

16:45 - 17:15
10. satelitski simpozij / satellite symposium - Janssen

Mogućnosti hormonskog liječenja u mHSPC – multidisciplinarni panel kroz prikaz(e) slučaja bolesnika

17:20 - 17:40
11. satelitski simpozij / satellite symposium - Astra Zeneca

Nove perspektive sustavnog liječenja raka prostate

18:00 - 19:00
Razgledavanje postera
20:00
Večera / Dinner

Dvorana / Hall 1

09:00 - 09:30
Liječenje postkemoterapijske rezidualne mase - praćenje, kirurgija ili kemoterapija?

Prikaz bolesnika i glasanje publike – dr. Hrvoje Brčić, KBC SM (5 min.)
Rasprava / Discussion
Sudjeluju: Nikola Knežević, Tomislav Sorić, Ante Strikić, Marjan Šitum, Monika Ulamec, Miroslav Tomić
Moderator: prof.dr.sc. Marijan Šitum

09:35 - 10:05
Liječenje lokalno uznapredovalog raka penisa

Prikaz bolesnika i glasanje publike – dr. Mateja Pirša, KBC SM (5 min.)
Rasprava / Discussion
diskutanti Marija Miletić, Mirela Šambić Penc, Mateja Pirša, Šoip Šoipi, Katarina Vilović
Moderator: prof.dr. Miodrag Aćimović

10:10 - 10:30
12. satelitski simpozijum / satellite symposium - Berlin Chemie

Multimodalna analgezija u liječenju akutne boli

10:30 - 10:35
Proglašenje najboljeg postera - liječnici i medicinske sestre
10:35 - 11:00
Zaključci i zatvaranje kongresa

Odjava i odlazak sudionika